Avís legal

Termes i condicions d'ús

Aquest és un lloc web que l'Ajuntament de Puigpelat posa a disposició  dels vilatans de Puigpelat i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer la Poble de Puigpelat i la seva activitat.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de l'Ajuntament de Puigpelat, o dels seus titulars legítims (empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament) o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Condicions d'accés

L'accés al web així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades al web. En conseqüència s'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

L'Ajuntament de Puigpelat no es fa càrrec de les irregularitats en els PC dels usuaris.

Condicions d'ús

L'Ajuntament de Puigpelat es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

D'acord amb allò que estableix l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

Responsabilitats de l'usuari

La persona usuària es compromet a:

Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l'Ajuntament de Puigpelat.

S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercer.

S'abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.

No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los.

Informar immediatament a l'Ajuntament en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital i/o de la clau d'accés.

Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes.

Confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l'Ajuntament de Puigpelat com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.

Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.

A l'accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'interès de l'Ajuntament de Puigpelat és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. L'Ajuntament de Puigpelat no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

L'Ajuntament de Puigpelat es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

L'Ajuntament de Puigpelat no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l'Ajuntament de Puigpelat.

L'Ajuntament de Puigpelat no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

L'Ajuntament de Puigpelat no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L'Ajuntament de Puigpelat no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L'Ajuntament de Puigpelat no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

L'Ajuntament de Puigpelat no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions.

Condicions específiques d'accés i d'ús de les Xarxes Socials participatives de l'Ajuntament de Puigpelat

Les Xarxes Socials són un innovador i important mètode per a què els Vilatans  puguin expressar la seva opinió, compartir-la.

El seu ús per part de l'Ajuntament de Puigpelat permet una millor comunicació amb els Vilatans, ajuden a millorar la presa de decisions i demostren el seu compromís per a ser més transparent i per a una gestió més eficient.

L'ús d'aquestes Xarxes Socials de l'Ajuntament de Puigpelat han de ser respectuoses amb les persones, amb les opinions d'altres usuaris i han de respectar les lleis, normatives vigents i llibertats fonamentals. Així mateix s'ha de tenir especial cura amb el respecte i protecció de menors, persones desvalgudes, minories, tendències i creences.

L'accés al web i xarxes socials de l'Ajuntament de Puigpelat així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions d'ús dels webs i serveis de l'Ajuntament de Puigpelat.

L'Ajuntament de Puigpelat es reserva el dret a excloure l'usuari  que incompleix aquestes condicions per tal de prevenir activitats i conductes no correctes.

Tots el Vilatans i usuaris de la Xarxa poden fer ús dels entorns participatius, serveis i xarxes socials que l'Ajuntament de Puigpelat posa a la seva disposició.

Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i no atribuïbles a l'Ajuntament de Puigpelat.

Els usuaris hauran de ser respectuosos amb les persones, i amb les opinions d'altres usuaris i han de respectar les lleis, normatives vigents i llibertats fonamentals.

No es podran publicar comentaris que atemptin a la protecció del menors o que suposin discriminació o desqualificació.

El usuaris deurien ser respectuosos amb el usos habituals de la xarxa, intentant ser concisos, no generar "spam", no ser invasius, no repetir missatges i no utilitzar els espais per a altres finalitats que les previstes o consensuades pel conjunt d'usuaris.

No s'utilitzaran aquests espais públics per a fer publicitat interessada o particular.

No es farà censura prèvia de cap aportació que l'usuari pugui fer en aquests espais participatius de l'Ajuntament de Puigpelat en les xarxes socials. Però, en el cas que aquesta aportació no compleixi les condicions descrites en aquest document, l'Ajuntament de Puigpelat podrà procedir a eliminar-la.

L'Ajuntament de Puigpelat no es fa responsable de l'exactitud i actualització de la informació que provingui d'altres persones físiques o jurídiques que aparegui en aquests espais. Tampoc no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda.

Seguretat

L’Ajuntament de Puigpelat adverteix als usuaris que en ocasions es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’Ajuntament de Puigpelat.

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’Ajuntament de Puigpelat, contacti amb el Servei d’assessorament a l’usuari per verificar la seva autenticitat.

En quant a l’ús del certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin.

Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autentificació.

L'usuari autoritza a l'Ajuntament a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

Per qualsevol consulta sobre els seus drets pot dirigir-se a l'Agència catalana de protecció de dades.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol•licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Puigpelat amb CIF P4312100C i domicili a la Plaça de la Vila, 14, 43812 de Puigpelat.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Puigpelat i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d'aplicació.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts. Únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, sol·licitant-ho personalment a través del registre general de l'ajuntament.

L'Ajuntament de Puigpelat podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la bústia de suggeriments d'aquesta web o adreçar-vos al registre general de l'ajuntament a la següent adreça.

Ajuntament de Puigpelat - Registre general Plaça de la Vila, 14. 43812 Puigpelat Telèfon ajuntament 977602225. Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

Les cookies s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables de la pàgina web per millorar el servei a la ciutadania.

Com a mecanisme de control, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé l'Ajuntament de Puigpelat no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina web.

Legislació aplicable

Aquestes condicions d'accés i ús al servei es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques de Catalunya que els siguin d'aplicació, sent els jutjats de Valls i de Tarragona els únics competents. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d'aquesta clàusula.

Si encara no t'has apuntat....Encara queden places per anar al teatre, APUNTA'T!
Viu a Puigpelat l'únic concert de la província de Tarragona de la cantant LUCRECIA aquest any. Seguidament nit de salsa a càrrec de l'agència ...
Entre altres accions, s'ha pavimentat el camí i s'han rehabilitat dos murs de pedra seca Redacció Actualitzada 13/09/2016 a ...
Serveis d’Assistència al Ciutadà.Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 17/06/2016. Subvencions per inversions per ...
        Agraïments L'Ajuntament agraeix la col·laboració especial ...
No et perdis la 1era festa Rociera que organitza l'Ajuntament de Puigpelat,  hi haurà música amb directa, actuacions de sevillanes portades a ...
Clica aquí per Mes info:    
CALENDARI FISCAL 2016- AJUNTAMENT DE ...
Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 18/12/2015. Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil ...
CARNAVAL 2016     6 DE FEBRER A les 19:00h. A la plaça Jacint Verdaguer, concentració de lescomparses i ...
      CALENDARI 2016-RECOLLIDA RESIDUS ESPECIALS I VOLUMINOSOS       ...

Fes la teva subscripció als Newsletters